Two-Factor

Chưa gồm thuế

Ứng dụng giúp xác thực hai yếu tố cho tài khoản của bạn:

  • Mã email
  • Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian (TOTP)
  • FIDO Universal Yếu tố thứ 2 (U2F)
  • Mã dự phòng
  • Phương pháp giả (chỉ dành cho mục đích thử nghiệm)

Shopping Cart
Scroll to Top