Xuất email từ Zoho Mail/ Tài khoản thư khác đã cấu hình

1. Đăng nhập vào Zoho Mail 2. Đi đến Cài đặt​ 3. Điều hướng đến Nhập/Xuất 4. Trong mục Xuất, chọn thư mục mà bạn muốn xuất email. 5. Nhấp vào Xuất. 6. Quy trình xuất sẽ bắt đầu cho các email trong thư mục cụ thể dựa trên thông số mà bạn đặt. 7. Sau […]

Xuất email từ Zoho Mail/ Tài khoản thư khác đã cấu hình Read More »