Các trạng thái Đơn hàng của Web bán hàng

  • Đang xử lý: Các đơn hàng có trạng thái này đã được thanh toán, nhưng đang chờ hoàn thành (như đang giao hàng). Mọi sản phẩm trừ những sản phẩm Ảo và Có thể tải về sẽ vẫn ở trong trạng thái này trừ khi bạn thay đổi chúng sang một trạng thái khác theo cách thủ công.
  • Chờ thanh toán: Trong trạng thái này, đơn hàng đã được tạo nhưng vẫn chưa bắt đầu thanh toán. Các đơn hàng có trạng thái này sẽ được coi là chưa được thanh toán.
  • Tạm giữ: Khi đơn hàng nhận trạng thái này, hàng hóa đã được điều chỉnh giảm nhưng bạn cần phải xác nhận thanh toán.
  • Đã hoàn thành: Thanh toán thành công và đơn hàng đã được thực hiện.
  • Đã hủy: Đơn hàng đã bị hủy theo cách thủ công bởi quản trị viên hoặc khách hàng. Bạn không cần làm gì thêm.
  • Đã hoàn tiền: Đơn hàng đã được quản trị viên hoàn tiền.
  • Đã thất bại: Đơn hàng đã thất bại (như sự cố kỹ thuật, bị ngân hàng của khách hàng từ chối, v.v…)
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top