Nhập Email vào Zoho Mail bằng tập tin EML

Nếu bạn đang sử dụng các nền tảng Email khác dưới dạng tập tin EML và muốn nhập dữ liệu này về Zoho Mail, bạn có thể sử dụng cách này để nhập dữ liệu một cách dễ dàng. Lưu ý rằng kích thước tập tin ZIP tối đa có thể nhập vào Zoho Mail là 500 MB. Trong trường hợp bạn có tập tin .EML có kích thước lớn hơn, bạn nên chia EML đó thành nhiều tập tin ZIP có kích thước 500 MB trở xuống. Bạn cũng có thể chọn một thư mục đích trong Zoho Mail, nơi bạn muốn nhập những email này vào.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail

2. Đi đến Cài đặt​

3. Điều hướng đến Import/ Export Emails

4. Từ trình chuyển đổi tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn Nhập email. (Chỉ khi bạn đã cấu hình tài khoản POP.)

5. Trong mục Nhập, hãy nhấp vào nút Chọn tập tin để chọn tập tin cần Nhập, chọn tập tin chứa email cần nhập và nhấp vào Chọn.

6. Tập tin này phải là tập tin .EML hoặc tập tin .ZIP chứa các tập tin .EML đã nén.

7. Trong menu Tùy chọn nhập, bạn sẽ có hai tùy chọn.

  • Nếu bạn chọn tùy chọn Nhập vào thư mục đã chọn, tất cả email trong tập tin sẽ được nhập vào thư mục đã chọn, bất kể cấu trúc email trong tập tin .ZIP là gì. Trong trường hợp bạn muốn sao chép cấu trúc thư mục chính xác trong tập tin .ZIP vào một thư mục cụ thể, hãy chọn hộp kiểm Retain folder structure in the zip file. Nhấp vào Browse, chọn thư mục mà bạn muốn sao chép cấu trúc thư mục và nhấp vào Ok.
  • Nếu bạn chọn Nhập trực tiếp vào tài khoản của bạn, cấu trúc thư mục sẽ được sao chép vào hộp thư của bạn.

8. Sau khi chọn Tùy chọn Nhập mong muốn, hãy nhấp vào Nhập.

9. Quy trình nhập sẽ bắt đầu và các email sẽ bắt đầu xuất hiện trong thư mục đã chọn.

10. Nếu quy trình nhập một số email không thành công, bạn sẽ nhận được thông báo cung cấp chi tiết về các email nhập không thành công và lỗi tương ứng.

Chú ý:

  1. Nếu các thư mục trong tập tin .ZIP đã tồn tại trong Zoho Mail, các email trong thư mục đó sẽ được điền vào thư mục Zoho Mail tương ứng. Nếu không, Zoho Mail sẽ tạo thư mục như trong tập tin .ZIP và nhập email vào các thư mục mới tạo.
  2. Trong trường hợp bạn có email ở dạng tập tin PST hoặc tập tin EML và bạn muốn nhập những email này vào Zoho Mail, hãy truy cập trang trợ giúp này đối với quy trình di chuyển PST và trang trợ giúp này đối với quy trình di chuyển EML.
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top