Conditions, triggers, và advanced rules của Popup Elementor

Bạn có quyền kiểm soát chính xác thời gian và vị trí cửa sổ bật lên được hiển thị thông qua việc sử dụng Điều kiện (Conditions), Trình kích hoạt (Triggers) và Quy tắc nâng cao (Advanced Rules)

Điều kiện (Conditions) -> Nơi bạn muốn Popup xuất hiện. Các điều kiện điển hình có thể là chỉ bật lên trên trang đầu hoặc bật lên trên mọi trang của toàn bộ trang web hoặc chỉ bật lên trên một danh mục hoặc thẻ cụ thể, v.v.

Trình kích hoạt (Triggers) -> Thời điểm Popup xuất hiện dựa trên hành động cụ thể của người dùng. Trình kích hoạt xác định các hành động cụ thể mà người dùng thực hiện sẽ tự động tạo cửa sổ bật lên. Các trình kích hoạt điển hình bao gồm khi người dùng cuộn, khi người dùng nhấp chuột, khi người dùng có ý định thoát khỏi trang hoặc khi tương tác của người dùng với trang không hoạt động trong một khoảng thời gian.

Quy tắc nâng cao (Advanced Rules) -> Thời điểm xuất hiện Popup dựa trên các hành động không dành riêng cho người dùng. Các điều kiện kiểm soát vị trí (trên trang nào) cửa sổ bật lên xuất hiện. Quy tắc nâng cao chỉ định các yêu cầu khác phải được đáp ứng để tạo cửa sổ bật lên. Các quy tắc nâng cao điển hình bao gồm bật lên sau một số lượt truy cập nhất định, khi đến từ một URL cụ thể hoặc chỉ trên các thiết bị cụ thể.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top