Cài đặt cấu hình POP cho Zoho Mail

Bạn có thể cấu hình tài khoản Zoho Mail trong bất kỳ ứng dụng khách POP tiêu chuẩn nào bằng cách sử dụng các chi tiết POP được cung cấp bên dưới. Bạn phải cung cấp chính xác địa chỉ email hoàn chỉnh của tài khoản Zoho trong cả trường địa chỉ email và trường tên người dùng. Trong trường hợp bạn đã bật Xác thực hai yếu tố, hãy tạo và sử dụng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng trong ứng dụng email khách.

Cài đặt máy chủ thư đến: (Người dùng cá nhân có địa chỉ email là username@zoho.com)

Incoming Server Name: pop.zoho.com
Port: 995
Require SSL: Yes
Username: username@zoho.com

Cài đặt máy chủ thư đến: (Người dùng tổ chức có địa chỉ email dựa trên tên miền you@yourdomain.com)

Incoming Server Name: poppro.zoho.com
Port: 995
Require SSL: Yes
Username: you@yourdomain.com

Cài đặt máy chủ thư đi:

Outgoing Server Name: smtp.zoho.com
Port: 465, SSL hoặc
Port: 587, TLS
Require Authentication: 

Username: Địa chỉ email hoàn chỉnh của tài khoản Zoho Mail của bạn. Nếu tên miền của bạn được lưu trữ bằng Zoho, hãy cung cấp you@yourdomain.com tại đây.

EmailAddress:: Địa chỉ email hoàn chỉnh của tài khoản Zoho Mail của bạn. Nếu tên miền của bạn được lưu trữ bằng Zoho, hãy cung cấp you@yourdomain.com.

Mật khẩu: Mật khẩu tài khoản Zoho của bạn

Bạn có thể cần nhập Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để thiết lập tài khoản trên các thiết bị khác nếu Xác thực hai yếu tố được bật cho tài khoản của bạn.

Chú ý:

  • Nếu bạn là người dùng Đăng nhập liên kết, bạn sẽ không có mật khẩu “Zoho” cho tài khoản của mình. Hãy sử dụng liên kết Forgot Password trên trang account.zoho.com để tạo mật khẩu Zoho cụ thể cho tài khoản của bạn trong Zoho. Chứng danh Đăng nhập liên kết sẽ không hoạt động đối với quyền truy cập POP/ IMAP/ Active Sync.
  • Nếu đang sử dụng Xác thực SAML cho tổ chức, bạn cần tạo Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để xác thực ứng dụng email khách để truy cập Zoho Mail bằng POP.
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top