Chat hỗ trợ
Chat ngay

Bật Truy cập POP trên Zoho Mail

Bạn cần bật quyền truy cập POP vào tài khoản Zoho Mail để bắt đầu truy cập tài khoản trong các ứng dụng khách POP khác. Bạn có thể bật quyền truy cập POP cho tất cả email từ đầu hoặc từ ngày cụ thể đó.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail

2. Đi đến Cài đặt​

3. Điều hướng đến Mail Accounts >> POP Access

4. Bạn có thể bật quyền truy cập POP ở hai chế độ

  • Tất cả email – Để bật quyền truy cập POP cho tất cả email trong tài khoản – Máy khách POP mà bạn cấu hình sẽ tải xuống tất cả email.
  • Email đến từ bây giờ – Bật quyền truy cập POP cho email đến từ thời điểm người dùng bật quyền truy cập POP (chỉ những email mới hơn sẽ được tải xuống máy khách POP mà bạn cấu hình).
Giỏ hàng
Lên đầu trang