Nhập Email vào Zoho Mail bằng tập tin EML

Nếu bạn đang sử dụng các nền tảng Email khác dưới dạng tập tin EML và muốn nhập dữ liệu này về Zoho Mail, bạn có thể sử dụng cách này để nhập dữ liệu một cách dễ dàng. Lưu ý rằng kích thước tập tin ZIP tối đa có thể nhập vào Zoho Mail […]

Nhập Email vào Zoho Mail bằng tập tin EML Read More »