Chức năng của DNS Server là gì?

DNS Server (Domain Name System Server) là một phần quan trọng của hạ tầng Internet và có các chức năng quan trọng.