Chức năng của DNS Server là gì?

DNS Server (Domain Name System Server) là một phần quan trọng của hạ tầng Internet và có các chức năng quan trọng.

Chức năng của DNS Server là gì? Read More »